Gebruiksvoorwaarden


 1. 112Twente behoudt zich het recht voor om te allen tijde de algemene voorwaarden te wijzingen zonder aankondiging.
 2. Op herpublicatie van foto's, video's, teksten of ander materiaal (of gedeelten daarvan) dat is geplaatst op de website, waar 112Twente de auteur van is, volgt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 112Twente zonder waarschuwing een factuur.
 3. Door beelden op te sturen naar 112Twente verklaart u dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht van derden. 112Twente is op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade die hier eventueel uit voort zou kunnen vloeien.
 4. Door beelden op te sturen naar 112Twente gaat u er mee akkoord dat 112Twente deze beelden, of uitsnedes daarvan, plaatst op haar website. 112Twente is derhalve geen vervoeding schuldig voor de geplaatste aangeleverde materialen.
 5. 112Twente behoudt zich het recht voor om te allen tijde beelden van haar website te verwijderen.
 6. Het watermerk wordt in de beelden geplaatst om verdere kopieën naar websites van derden te voorkomen. Het zal nimmer worden gebruikt uit het oogpunt van toe-eigening van de aangeleverde informatie. Alle rechten van het aangeleverde materiaal blijven bij haar eigenaar.
 7. 112Twente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit informatie die wordt gepubliceerd.
 8. 112Twente behoudt zich het recht voor om aangeleverde informatie door te zenden naar opsporingsinstanties indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van strafbare feiten en/of dader(s).
 9. 112Twente bezit alle eigendomsrechten van informatie die op haar website is geplaatst met uitsluiting van informatie die aangeleverd is door derden.
 10. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen 112Twente en zijn klant.
 11. Een door 112Twente opgegeven termijn voor het gereedmaken van een opdracht heeft slechts een indicatieve strekking.
 12. Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient de klant de uren die 112Twente reeds aan de opdracht heeft gewerkt, vermenigvuldigd met het geldende uurtarief, te betalen. De klant ontvangt een factuur voor het reeds geleverde werk, alsmede (indien gewenst door de klant) het al dan niet voltooide werk.
 13. Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor van 112Twente redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft 112Twente het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 14. Indien een afspraak voor een bezoek is gemaakt en de afspraak blijkt zonder kennisgeving aan 112Twente geen doorgang te kunnen vinden, dan wordt de reistijd aan de klant in rekening gebracht als zijnde werkuren.
 15. Bij afspraken of bijeenkomsten wordt per kilometer een evenredig bedrag opgenomen in de factuur. Deze kilometers worden gerekend met als startpunt de vestiging van 112Twente.
 16. Aan een oriënterend bezoek aan een potentiële klant zijn behalve eventuele reiskosten (zie eerdergenoemd) geen kosten verbonden. Een oriënterend bezoek kan slechts één maal per klant plaatsvinden.
 17. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van 112Twente zijn vrijblijvend. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de prijsopgave indien er sprake is geweest van aanvullende wensen en/of bijzondere omstandigheden waardoor extra werk met de opdracht gemoeid is.
 18. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door 112Twente nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal 112Twente de klant eenmalig een herinnering sturen. Indien van de klant niet binnen 1 week na deze herinnering (volledige) betaling is ontvangen, dan is de klant in verzuim en is zij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 5%. Zowel buiten-gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 50,–.
 19. Indien 112Twente door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd.
 20. 112Twente heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.
 21. 112Twente behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de klant, de geleverde dienst voor onbepaalde tijd te sluiten alsmede andere diensten op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan door de klant.
 22. 112Twente is te allen tijde gerechtigd om zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, webpagina, aankondiging of titelrol. Als 112Twente dit nodig acht zal de klant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool met de naam '112Twente'.
 23. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 112Twente veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
 24. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft 112Twente de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie of een andere website.
 25. 112Twente kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp. De klant dient te allen tijde de laatste controle uit te voeren. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 112Twente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of storingen bij zijn hostingprovider of de hostingprovider van de klant.
 26. De klant vrijwaart 112Twente voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 27. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
 28. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
 29. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 112Twente geleverde diensten en/of producten te verkopen aan derden. Op de door 112Twente geleverde diensten en/of producten berusten auteursrechten die na verkoop en/of levering blijven gelden.
 30. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.
 31. Algemene en bijzondere voorwaarden van de klant binden 112Twente niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover 112Twente de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
 32. Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.